Leveringsvoorwaarden

Dongemond Elektonica is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in led en lcd displays, (smd) leds, ledstrips, lichtkranten, led verlichting, lichtkranten en touchscreen technologie. Ons assortiment wordt o.a. toegepast in meet- en regelapparatuur, consumenten elektronica reclame borden, verkeerssystemen, speelautomaten en bij verliching. Sinds 1990 vertegenwoordigen wij fabrikanten met ervaring bij ontwikkeling en productie van led en lcd toepassingen.Leveringsvoorwaarden

Dongemond Elektronica v.o.f., info(@)dongelek.nl, https://dongelek.nl
JANUARI 1990, RAAMSDONK
WIJZIGINGEN, VERSIE 2, DECEMBER 2010
WIJZIGINGEN, VERSIE 3, FEBRUARI 2012
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE TILBURG ONDER NR. 18126421

1.AANBIEDINGEN EN ORDERS. ALLE AANBIEDINGEN ZIJDENS DONGEMOND ELEKTRONICA ZIJN VRIJBLIJVEND. VOORWAARDEN DOOR DE AFNEMER GESTELD MET INBEGRIP VAN EVENTUELE DOOR DE AFNEMER GEBEZIGDE STANDAARDVOORWAARDEN, ZIJN NIET VAN TOEPASSING DAN VOORZOVER UITDRUKKELIJK DOOR DONGEMOND ELEKTRONICA SCHRIFTELIJK AANVAARD. DE OVEREENKOMST KOMT UITSLUITEND DOOR SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING VAN DE ORDER ZIJDENS DONGEMOND ELEKTRONICA TOT STAND. EEN OFFERTE OF AANBIEDING VERVALT INDIEN HET PRODUCT WAAROP DE OFFERTE OF DE AANBIEDING BETREKKING HEEFT IN DE TUSSENTIJD NIET MEER BESCHIKBAAR IS. DONGEMOND ELEKTRONICA KAN NIET AAN ZIJN OFFERTES OF AANBIEDINGEN WORDEN GEHOUDEN INDIEN DE AFNEMER REDELIJKERWIJS KAN BEGRIJPEN DAT DE OFFERTES OF AANBIEDINGEN, DAN WEL EEN ONDERDEEL DAARVAN, EEN KENNELIJKE VERGISSING OF VERSCHRIJVING BEVAT. DE IN EEN OFFERTE OF AANBIEDING VERMELDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW EN ANDERE HEFFINGEN VAN OVERHEIDSWEGE, EVENTUELE IN HET KADER VAN DE OVEREENKOMST TE MAKEN KOSTEN, DAARONDER BEGREPEN REIS – EN VERBLIJF -, VERZEND – AFVOER – EN ADMINISTRATIEKOSTEN, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. INDIEN DE AANVAARDING (AL DAN NIET OP ONDERGESCHIKTE PUNTEN) AFWIJKT VAN HET IN DE OFFERTE OF DE AANBIEDING OPGENOMEN AANBOD DAN IS DONGEMOND ELEKTRONICA DAARAAN NIET GEBONDEN. DE OVEREENKOMST KOMT DAN NIET OVEREENKOMSTIG DEZE AFWIJKENDE AANVAARDING TOT STAND, TENZIJ DONGEMOND ELEKTRONICA ANDERS AANGEEFT. EEN SAMENGESTELDE PRIJSOPGAVE VERPLICHT DONGEMOND ELEKTRONICA NIET TOT HET VERRICHTEN VAN EEN GEDEELTE VAN DE OPDRACHT TEGEN EEN OVEREENKOMSTIG DEEL VAN DE OPGEGEVEN PRIJS. AANBIEDINGEN OF OFFERTES GELDEN NIET AUTOMATISCH VOOR TOEKOMSTIGE ORDERS. ALS ZIJN AANBIEDING NIET WORDT AANVAARD, HEEFT DONGEMOND ELEKTRONICA HET RECHT ALLE KOSTEN DIE HIJ HEEFT MOETEN MAKEN OM ZIJN AANBIEDING TE DOEN, BIJ DE AFNEMER IN REKENING TE BRENGEN.

2.PRIJZEN. DE PRIJZEN ZIJN, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, BEREKEND FRANCO HUIS VAN AFNEMER EN INCLUSIEF VERPAKKING,INVOERRECHTEN, ENZ. DE IN OFFERTES EN ORDERBEVESTIGINGEN VERMELDE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP DE TEN TIJDE VAN HUN AANGEBODEN GELDENDE PRIJZEN VAN GRONDSTOF EN ARBEID, INVOERRECHTEN, OMZETBELASTING, DOLLARKOERS EN ANDERE TOESLAGEN VAN OVERHEIDSWEGE. INDIEN NA DE DATUM VAN ORDERBEVESTIGING EEN OF MEER DERGELIJKE, DE KOSTPRIJS BEPALENDE FACTOREN EEN WIJZIGING ONDERGAAN, OF NIEUWE DERGELIJKE FACTOREN ONTSTAAN, IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD DE OVEREENKOMST, AAN DE HAND VAN DE IN HAAR BEDRIJF NORMAAL TOEGEPASTE PRIJSCALCULATIE, TE WIJZIGEN. OPGEGEVEN PRIJZEN GELDEN PER STUK IN EURO’S, EXCL. B.T.W TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE BEDRAAGT 1 MAAND. ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE (3).

3.LEVERTIJD. DE OVEREENGEKOMEN LEVERTIJDEN WORDEN ZOVEEL MOGELIJK AANGEHOUDEN. OVERSCHRIJDING VAN DE OVEREENGEKOMEN LEVERTIJD DOOR WELKE OORZAAK OOK, GEEFT DE AFNEMER GEEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING EN/OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST. BEHALVE INGEVAL VAN LEVERING OP AFROEP , DIENT DE AFNEMER DE GOEDEREN, ZODRA ZIJ TER LEVERING WORDEN AANGEBODEN, AF TE NEMEN. BIJ LEVERING OP AFROEP WORDT VERWACHT DAT DE KLANT DE GOEDEREN BINNEN 2 JAAR AFNEEMT.

4. BETALING. TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, DIENT BETALING DIRECT NA ONTVANGST VAN DE GOEDEREN, DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM, ZONDER KORTING OF COMPENSATIE TE GESCHIEDEN, TERWIJL BETALING, VOOR LEVERING OP AFROEP OP HET TIJDSTIP VAN VERZENDING DIENT TE GESCHIEDEN. BIJ NIEUWE KLANTEN OF OPDRACHTEN BOVEN DE € 3.000 EURO HANTEREN WIJ; 60% BIJ OPDRACHT EN 40% DIRECT NA ONTVANGST VAN DE GOEDEREN, DOCH UITERLIJK BINNEN 30 DAGEN NA FACTUURDATUM. NA 30 DAGEN STUREN WIJ EEN BETALINGSHERINNERING, NA 60 DAGEN STUREN WIJ EEN AANGEPASTE FACTUUR MET EXTRA TOESLAG VOOR GEDERFDE RENTE EN ADMINISTRATIE KOSTEN (2% PER MAAND VAN FACTUURBEDRAG). DOOR HET AANGAAN VAN DE KOOPOVEREENKOMST MACHTIGT DE AFNEMER DONGEMOND ELEKTRONICA TOT HET INNEN VAN HET TOTAAL FACTUURBEDRAG VIA BANKINCASSO NA HET VERSTRIJKEN VAN DE OVEREENGEKOMEN BETALINGSTERMIJN. ALLE KOSTEN VAN GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE INVORDERING DIENEN DOOR DE AFNEMER AAN DONGEMOND ELEKTRONICA TE WORDEN VERGOED. WANNEER DE AFNEMER ZICH NIET AAN DE AFROEPTERMIJN HOUDT, OF DE GOEDEREN WEIGERT AF TE NEMEN, IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD VOOR REKENING EN RISICO VAN DE AFNEMER OP TE SLAAN EN DE GOEDEREN ALS GELEVERD TE FACTUREREN. DE OPSLAGKOSTEN WORDEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE VOORAFGAANDE ZIN GEACHT TE BEDRAGEN 1% VAN DE FACTUURWAARDE VAN DE GOEDEREN IN KWESTIE, PER WEEK. WORDEN IN GEVAL VAN KOOP OF AFROEP, WAARBIJ DE AFNEMER IN VERBAND MET DE BESTELDE GOEDEREN NIET GEHEEL BINNEN EEN JAAR NA HET PLAATSEN VAN DE ORDER AFGENOMEN, DAN IS DONGEMOND ELEKTRONICA, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, GERECHTIGD DEZE GOEDEREN AAN DE AFNEMER TEGEN DE STANDAARDPRIJS PER EENHEID IN REKENING TE BRENGEN. TEN AANZIEN VAN REEDS BETAALDE FACTUREN GESCHIEDT BETALING VAN HET ACHTERAF VERSCHULDIGDE VERSCHIL TUSSEN STANDAARDPRIJS PER EENHEID EN OVEREENGEKOMEN PRIJS TERSTOND NA AFLOOP VAN DAT JAAR.

5.RISICO. HET RISICO VAN VERLIES VAN OF SCHADE AAN GOEDEREN GAAT OP DE AFNEMER OVER OP HET OGENBLIK VAN AFGIFTE VAN DIE GOEDEREN AAN DE VERVOERDER, OOK WANNEER HET VERVOER VANWEGE DONGEMOND ELEKTRONICA GESCHIEDT. HET RISICO GAAT OP DE AFNEMER OVER OP DE DATUM DAT DE GOEDEREN UITERLIJK DOOR DE AFNEMER HADDEN MOETEN ZIJN AFGEROEPEN RESP. DOOR HEM HADDEN MOETEN ZIJN AFGENOMEN.

6.EIGENDOMSVOORBEHOUD DE GOEDEREN BLIJVEN HET EIGENDOM VAN DONGEMOND ELEKTRONICA TOTDAT DE AFNEMER AAN ZIJN VERPLICHTINGEN JEGENS DONGEMOND ELEKTRONICA HEEFT VOLDAAN. VOOR HET TIJDSTIP VAN EIGENDOMSOVERGANG IS VERPANDING OF OVERDRACHT TOT ZEKERHEID VAN DE GOEDEREN VERBODEN EN DOORVERKOOP OF VERWIJDERING BUITEN DE MACHT VAN DE AFNEMER SLECHTS IN HET KADER VAN ZIJN NORMALE BEDRIJFS­UITOEFENING TOEGESTAAN. DONGEMOND ELEKTRONICA IS GEHOUDEN DE AAN AFNEMER GELEVERDE GOEDEREN IN ZOVERRE UIT HET EIGENDOMSVOORBEHOUD LOS TE MAKEN ALS ZULKS, ZONDER GEVAAR ZIJN AANSPRAKEN OP DE AFNEMER, MOGELIJK IS.

7.GARANTIE EN RECLAMERINGEN ALLE DOOR DONGEMOND ELEKTRONICA GELEVERDE GOEDEREN WORDEN VOOR VERZENDING ZORGVULDIG GECONTROLEERD. DONGEMOND ELEKTRONICA GARANDEERT DE DEUGDELIJKHEID VAN DE GOEDEREN UITSLUITEND VOOR WAT BETREFT CONSTRUCTIE EN MATERIAAL. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONGEMOND ELEKTRONICA UIT DIEN HOOFDE HOUDT IN EN IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT HETZIJ VERVANGING AF FABRIEK, HETZIJ HERSTEL, HETZIJ VERGOEDING VAN DE NETTO FACTUURWAARDE VAN DIE GOEDEREN (EEN EN ANDER TER KEUZE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA ). RECLAMERING DIENT, VOOR ZOVER HET UITERLIJK WAARNEEMBARE GEBREKEN BETREFT, BINNEN 10 DAGEN NA ONTVANGST TE GESCHIEDEN. BETREFFENDE VERBORGEN GEBREKEN DIENT RECLAMERING TE GESCHIEDEN BINNEN 10 DAGEN NA CONSTATERING. BIJ RECLAMERING LATER DAN 6 MAANDEN NA FACTUURDATUM VERVALT AANSPRAKELIJKHEID TOT HERSTEL, VERVANGING, OF VERGOEDING. DOOR VERVANGING WORDEN DE OORSPRONKELIJKE GOEDEREN OF ONDERDELEN WEDEROM EIGENDOM VAN DONGEMOND ELEKTRONICA. RECLAMERING BETREFFENDE ONJUISTE HOEVEELHEDEN EN TYPEN DIENT SCHRIFTELIJK BINNEN 10 DAGEN NA ONTVANGST VAN DE GOEDEREN DOOR DE AFNEMER TE GESCHIEDEN BIJ GEBREKE WAARVAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONGEMOND ELEKTRONICA TERZAKE VERVALT. IEDERE RECLAME DIENT TE WORDEN VERGEZELD VAN: 1.DE GOEDEREN OF ONDERDELEN TEN AANZIEN WAARVAN WORDT GERECLAMEERD. 2.VOLLEDIGE BESCHRIJVING VAN DE AARD VAN HET GEBREK EN DE VERMOEDELIJKE OORZAAK. VERTRAAGDE REACTIE ZIJDENS DONGEMOND ELEKTRONICA OP RECLAMERING HOUDT GEEN ERKENNING IN VAN AANSPRAKELIJKHEID TERZAKE. DOOR VERWERKING OF INBOUW VAN DE GOEDEREN VERVALT IEDERE, IN DIT ARTIKEL BEDOELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONGEMOND ELEKTRONICA. IEDERE VORM VAN GARANTIE KOMT TE VERVALLEN INDIEN EEN GEBREK IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIT UIT ONOORDEELKUNDIG OF ONEIGENLIJK GEBRUIK DAARVAN OF GEBRUIK NA DE HOUDBAARHEIDSDATUM, ONJUISTE OPSLAG, VOCHTSCHADE, TRILLINGEN OF ONDERHOUD DAARAAN DOOR DE AFNEMER EN / OF DOOR DERDEN WANNEER, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DONGEMOND ELEKTRONICA, DE AFNEMER OF DERDEN AAN DE ZAAK WIJZIGINGEN HEBBEN AANGEBRACHT DAN WEL HEBBEN GETRACHT AAN TE BRENGEN, DAARAAN ANDERE ZAKEN WERDEN BEVESTIGD DIE DAARAAN NIET BEVESTIGD DIENEN TE WORDEN OF INDIEN DEZE WERDEN VER – OF BEWERKT OP EEN ANDERE DAN DE VOORGESCHREVEN WIJZE. DE AFNEMER KOMT EVENMIN AANSPRAAK OP GARANTIE TOE INDIEN HET GEBREK IS ONTSTAAN DOOR OF HET GEVOLG IS VAN OMSTANDIGHEDEN WAAR DONGEMOND ELEKTRONICA GEEN INVLOED OP KAN UITOEFENEN, DAARONDER BEGREPEN WEERSOMSTANDIGHEDEN (ZOALS BIJVOORBEELD DOCH NIET UITSLUITEND, EXTREME REGENVAL OF TEMPERATUREN) ET CETERA. DE AFNEMER IS GEHOUDEN HET GELEVERDE TE (DOEN) ONDERZOEKEN, ONMIDDELLIJK OP HET MOMENT DAT DE ZAKEN HEM TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD RESPECTIEVELIJK DE DESBETREFFENDE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD. DAARBIJ BEHOORT DE AFNEMER TE ONDERZOEKEN OF KWALITEIT EN/OF KWANTITEIT VAN HET GELEVERDE OVEREENSTEMT MET HETGEEN IS OVEREENGEKOMEN EN VOLDOET AAN DE EISEN DIE PARTIJEN DIENAANGAANDE ZIJN OVEREENGEKOMEN. EVENTUELE ZICHTBARE GEBREKEN DIENEN BINNEN 10 DAGEN NA LEVERING SCHRIFTELIJK AAN DONGEMOND ELEKTRONICA TE WORDEN GEMELD. EVENTUELE NIET ZICHTBARE GEBREKEN DIENEN TERSTOND, DOCH IN IEDER GEVAL UITERLIJK BINNEN VEERTIEN DAGEN, NA ONTDEKKING DAARVAN, SCHRIFTELIJK AAN DONGEMOND ELEKTRONICA TE WORDEN GEMELD. DE MELDING DIENT EEN ZO GEDETAILLEERD MOGELIJKE OMSCHRIJVING VAN HET GEBREK TE BEVATTEN, ZODAT DONGEMOND ELEKTRONICA IN STAAT IS ADEQUAAT TE REAGEREN. DE AFNEMER DIENT DONGEMOND ELEKTRONICA IN DE GELEGENHEID TE STELLEN EEN KLACHT TE (DOEN) ONDERZOEKEN. INDIEN DE AFNEMER TIJDIG RECLAMEERT, SCHORT DIT ZIJN BETALINGSVERPLICHTING NIET OP. DE AFNEMER BLIJFT IN DAT GEVAL OOK GEHOUDEN TOT AFNAME EN BETALING VAN DE OVERIGENS BESTELDE ZAKEN. INDIEN VAN EEN GEBREK LATER MELDING WORDT GEMAAKT, DAN KOMT DE AFNEMER GEEN RECHT MEER TOE OP HERSTEL, VERVANGING OF SCHADELOOSSTELLING. INDIEN VASTSTAAT DAT EEN ZAAK GEBREKKIG IS EN DIENAANGAANDE TIJDIG IS GERECLAMEERD, DAN ZAL DONGEMOND ELEKTRONICA DE GEBREKKIGE ZAAK BINNEN REDELIJKE TERMIJN NA RETOURONTVANGST DAARVAN DAN WEL, INDIEN RETOURNERING REDELIJKERWIJZE NIET MOGELIJK IS, SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING TER ZAKE VAN HET GEBREK DOOR DE AFNEMER, TER KEUZE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA, VERVANGEN OF ZORGDRAGEN VOOR HERSTEL DAARVAN DAN WEL VERVANGENDE VERGOEDING DAARVOOR AAN DE AFNEMER VOLDOEN. IN GEVAL VAN VERVANGING IS DE AFNEMER GEHOUDEN OM DE VERVANGEN ZAAK AAN DONGEMOND ELEKTRONICA TE RETOURNEREN EN DE EIGENDOM DAAROVER AAN DONGEMOND ELEKTRONICA TE VERSCHAFFEN, TENZIJ DONGEMOND ELEKTRONICA ANDERS AANGEEFT. INDIEN KOMT VAST TE STAAN DAT EEN KLACHT ONGEGROND IS, DAN KOMEN DE KOSTEN DAARDOOR ONTSTAAN, DAARONDER BEGREPEN DE ONDERZOEKSKOSTEN, AAN DE ZIJDE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA DAARDOOR GEVALLEN, INTEGRAAL VOOR REKENING VAN DE AFNEMER. NA VERLOOP VAN DE GARANTIETERMIJN ZULLEN ALLE KOSTEN VOOR HERSTEL OF VERVANGING, INCLUSIEF ADMINISTRATIE -, VERZEND – EN VOORRIJDKOSTEN, AAN DE AFNEMER IN REKENING GEBRACHT WORDEN. IN AFWIJKING VAN DE WETTELIJKE VERJARINGSTERMIJNEN, BEDRAAGT DE VERJARINGSTERMIJN VAN ALLE VORDERINGEN EN VERWEREN JEGENS DONGEMOND ELEKTRONICA EN DE DOOR DONGEMOND ELEKTRONICA BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST BETROKKEN DERDEN, ÉÉN JAAR. DE GARANTIE OMVAT NIET DE KOSTEN VOOR HET DE-INSTALLEREN, VERZENDEN, TRANSPORT, HERINSTALLEREN, INDIRECTE HERSTELKOSTEN VAN DE KLANT NAAR DONGEMOND ELEKTRONICA. ALLE REPARATIES UITGEVOERD DOOR NIET GEAUTORISEERDE REPARATIE INSTELLINGEN ZULLEN NIET WORDEN VERGOED EN SCHADE ONTSTAAN DOOR ZULKE REPARATIES VALLEN NIET ONDER ONZE GARANTIE. GARANTIE OP EINDPRODUCTEN ZOALS LAMPEN, BEDRAAGT 1 JAAR OP FABRICAGEFOUTEN. VOOR LED LAMPEN MOET MEN REKENING HOUDEN MET EEN VERLIES IN LICHTOPBRENGST NA 1.000 UUR, TOT 30% NA 10.000 UUR. VERWACHTE LEVENSDUUR: TOT 10.000 UUR, GEEN GARANTIE OP VERLIES IN LICHTOPBRENGST OF KLEUR (3). DE GARANTIE DEKT DE VOLGENDE ZAKEN NIET; -PERIODIEK ONDERHOUD, AFSTELLEN OF MODIFICATIES -VERVANGEN VAN ONDERDELEN DOOR NORMALE SLIJTAGE -SCHADE ONTSTAAN DOOR ONGELUKKEN, ONACHTZAAMHEID, MODIFICATIES, ONEIGENLIJK GEBRUIK EN INSTALLATIE -SCHADE DOOR METEOROLOGISCHE INVLOEDEN (BIJV. ONWEER, STORM, OVERSTROMINGEN), WATER, VUUR, OORLOG, OPENBARE ORDE VERSTORINGEN, ONJUISTE VOEDINGSSPANNINGEN, ONJUISTE VENTILATIE, EN ALLE ANDERE OORZAKEN DIE BUITEN DE CONTROLE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA VALLEN. -PRODUCTEN WAARVAN HET SERIENUMMER IS VERWIJDERT, VERANDERT OF ONLEESBAAR IS GEMAAKT. DE GARANTIE GELDT VOOR DE KLANT DIE RECHTMATIG HET EIGENDOM VAN HET PRODUCT HEEFT OF DIT HEEFT VERWORVEN BINNEN DE GARANTIEPERIODE.

8.AANSPRAKELIJKHEID. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONGEMOND ELEKTRONICA UIT DIEN HOOFDE HOUDT IN EN IS UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT HETZIJ VERVANGING AF FABRIEK, HETZIJ HERSTEL, HETZIJ VERGOEDING VAN DE NETTO FACTUURWAARDE VAN DIE GOEDEREN (EEN EN ANDER TER KEUZE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA ). BEHOUDENS DE BIJ DEZE VOORWAARDEN UITDRUKKELIJKE DOOR DONGEMOND ELEKTRONICA AANVAARDE AANSPRAKELIJKHEID IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONGEMOND ELEKTRONICA JEGENS DE AFNEMER VOOR WELKE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADEN (WAARONDER GEVOLGSCHADE) OF VERLIEZEN OOK, DOOR DEZE GELEDEN OF TE LIJDEN, GEDERFDE WINST, GEMISTE BESPARINGEN EN SCHADE DOOR BEDRIJFSSTAGNATIE UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. HET BETREFT HIER ONDER ANDERE, KWALITEIT, CONSTRUCTIE, HET VERVOER, DE FUNCTIONERING, LEVERTIJD EN HET GEBRUIK VAN DE GOEDEREN EN DE UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN. DONGEMOND ELEKTRONICA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, VAN WELKE AARD OOK, ONTSTAAN DOORDAT ZIJ IS UITGEGAAN VAN DOOR OF NAMENS DE AFNEMER VERSTREKTE ONJUISTE EN / OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS.

9.BEVOEGDHEID. AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, EN/OF WEDERVERKOPERS ZIJN NIET BEVOEGD DONGEMOND ELEKTRONICA TE VERBINDEN. AAN DOOR DEZE GEMAAKTE AFSPRAKEN EN/OF DOOR DEZE AANVAARDE ORDERS IS DONGEMOND ELEKTRONICA SLECHTS GEBONDEN NA UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE BEKRACHTIGING ZIJDENS DONGEMOND ELEKTRONICA.

10.VERZUIM. INDIEN DE AFNEMER NIET, NIET TIJDIG OF NIET BEHOORLIJK VOLDOET AAN ENIGE VERPLICHTINGEN JEGENS DONGEMOND ELEKTRONICA, ALSMEDE INGEVAL VAN FAILLISSEMENT, SURSEANCE VAN BETALING OF GEHELE OF GEDEELTELIJKE OVERNAME OF LIQUIDATIE VAN ZIJN BEDRIJF, WORDT DE AFNEMER GEACHT VAN RECHTSWEGE IN VERZUIM TE ZIJN EN IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD HETZIJ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST OP TE SCHORTEN, HETZIJ DEZE GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ANNULEREN, EEN EN ANDER TER KEUZE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA. HIERBIJ BEHOUDT DONGEMOND ELEKTRONICA ONVERMINDERD HAAR RECHT OP ALGEHELE SCHADEVERGOEDING.

11.OVERMACHT. INDIEN DONGEMOND ELEKTRONICA DOOR OVERMACHT WORDT VERHINDERD DE OVEREENKOMST OF EEN GEDEELTE DAARVAN UIT TE VOEREN, IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD, VOLGENS HAAR KEUS, DE UITVOERING OP TE SCHORTEN TOT DE SITUATIE VAN OVERMACHT OPGEHEVEN IS, OFWEL DE OVEREENKOMST GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ANNULEREN, ZONDER TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING GEHOUDEN TE ZIJN. ONDER OVERMACHT WORDT TEN DEZE VERSTAAN, ELKE OMSTANDIGHEID WAARONDER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST REDELIJKERWIJZE NIET VAN DONGEMOND ELEKTRONICA KAN WORDEN VERLANGD; WAARONDER ONDER MEER BEGREPEN: OORLOG, BLOKKADE, OPROER, STAKING, OVERHEIDSBELEMMERING, BRAND, OVERSTROMING, ONGEVALLEN, TRANSPORTMOEILIJKHEDEN, GEBREK AAN GRONDSTOFFEN, ENERGIE, ARBEIDERS, VERTRAAGDE LEVERINGEN DOOR LEVERANCIERS, ONGEACHT OF DEZE OMSTANDIGHEDEN ZICH VOORDOEN TEN AANZIEN VAN DONGEMOND ELEKTRONICA EN ZONDER DAT DONGEMOND ELEKTRONICA GEHOUDEN IS DE INVLOED DAARVAN OP DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST AAN TE TONEN.

12. TOEPASSELIJK RECHT. OP ALLE OVEREENKOMSTEN MET DONGEMOND ELEKTRONICA EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE GESCHILLEN IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING OOK INDIEN AAN EEN VERBINTENIS GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN HET BUITENLAND UITVOERING WORDT GEGEVEN OF INDIEN DE BIJ DE RECHTSBETREKKING BETROKKEN PARTIJ ALDAAR WOONPLAATS HEEFT. DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET WEENS KOOPVERDRAG WORDT UITGESLOTEN. DE RECHTER IN DE VESTIGINGSPLAATS VAN DONGEMOND ELEKTRONICA IS BIJ UITSLUITING BEVOEGD VAN GESCHILLEN KENNIS TE NEMEN, TENZIJ DE WET DWINGEND ANDERS VOORSCHRIJFT. NIETTEMIN HEEFT DONGEMOND ELEKTRONICA HET RECHT HET GESCHIL VOOR TE LEGGEN AAN DE VOLGENS DE WET BEVOEGDE RECHTER. PARTIJEN ZULLEN EERST EEN BEROEP OP DE RECHTER DOEN NADAT ZIJ ZICH TOT HET UITERSTE HEBBEN INGESPANNEN EEN GESCHIL IN ONDERLING OVERLEG TE BESLECHTEN. BIJ HET IN GEBRUIK NEMEN VAN ONZE PRODUCTEN DOOR DE KLANT, WORDEN AUTOMATISCH ONZE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN ONS INSTALLATIE VOORSCHRIFT AANVAARD (BEIDE TERUG TE VINDEN OP ONZE WEBSITE HTTP://WWW.DONGLEK.NL ) DE INKOOPVOORWAARDEN VAN ONZE KLANT WORDEN NIET GEACCEPTEERD.

13. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST; DONGEMOND ELEKTRONICA IS BEVOEGD DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN OP TE SCHORTEN OF DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN, INDIEN: DE AFNEMER DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST NIET, NIET VOLLEDIG OF NIET TIJDIG NAKOMT; NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST DONGEMOND ELEKTRONICA TER KENNIS GEKOMEN OMSTANDIGHEDEN GOEDE GROND GEVEN TE VREZEN DAT DE AFNEMER DE VERPLICHTINGEN NIET ZAL NAKOMEN; DE AFNEMER BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST VERZOCHT IS OM ZEKERHEID TE STELLEN VOOR DE VOLDOENING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST EN DEZE ZEKERHEID UITBLIJFT OF ONVOLDOENDE IS; INDIEN DOOR DE VERTRAGING AAN DE ZIJDE VAN DE AFNEMER NIET LANGER VAN DONGEMOND ELEKTRONICA KAN WORDEN GEVERGD DAT HIJ DE OVEREENKOMST TEGEN DE OORSPRONKELIJK OVEREENGEKOMEN CONDITIES ZAL NAKOMEN, IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN. VOORTS IS DONGEMOND ELEKTRONICA BEVOEGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN INDIEN ZICH OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN WELKE VAN DIEN AARD ZIJN DAT NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST ONMOGELIJK IS OF INDIEN ER ZICH ANDERSZINS OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN DIE VAN DIEN AARD ZIJN DAT ONGEWIJZIGDE INSTANDHOUDING VAN DE OVEREENKOMST IN REDELIJKHEID NIET VAN DONGEMOND ELEKTRONICA KAN WORDEN GEVERGD. INDIEN DE OVEREENKOMST WORDT ONTBONDEN ZIJN DE VORDERINGEN VAN DONGEMOND ELEKTRONICA OP DE AFNEMER ONMIDDELLIJK OPEISBAAR. INDIEN DONGEMOND ELEKTRONICA DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN OPSCHORT, BEHOUDT HIJ ZIJN AANSPRAKEN UIT DE WET EN OVEREENKOMST. INDIEN DONGEMOND ELEKTRONICA TOT OPSCHORTING OF ONTBINDING OVERGAAT, IS HIJ OP GENERLEI WIJZE GEHOUDEN TOT VERGOEDING VAN SCHADE EN KOSTEN DAARDOOR OP ENIGERLEI WIJZE ONTSTAAN. INDIEN DE ONTBINDING AAN DE AFNEMER TOEREKENBAAR IS, IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE, DAARONDER BEGREPEN DE KOSTEN, DAARDOOR DIRECT EN INDIRECT ONTSTAAN. INDIEN DE AFNEMER ZIJN UIT DE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NIET NAKOMT EN DEZE NIET-NAKOMING ONTBINDING RECHTVAARDIGT, DAN IS DONGEMOND ELEKTRONICA GERECHTIGD DE OVEREENKOMST TERSTOND EN MET DIRECTE INGANG TE ONTBINDEN ZONDER ENIGE VERPLICHTING ZIJNERZIJDS TOT BETALING VAN ENIGE SCHADEVERGOEDING OF SCHADELOOSSTELLING, TERWIJL DE AFNEMER, UIT HOOFDE VAN WANPRESTATIE, WÉL TOT SCHADEVERGOEDING OF SCHADELOOSSTELLING IS VERPLICHT. INDIEN DE OVEREENKOMST TUSSENTIJDS WORDT OPGEZEGD DOOR DONGEMOND ELEKTRONICA , ZAL DONGEMOND ELEKTRONICA IN OVERLEG MET DE AFNEMER ZORGDRAGEN VOOR OVERDRACHT VAN NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN AAN DERDEN. DIT TENZIJ DE OPZEGGING AAN DE AFNEMER TOEREKENBAAR IS. INDIEN DE OVERDRACHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VOOR DONGEMOND ELEKTRONICA EXTRA KOSTEN MET ZICH MEEBRENGT, DAN WORDEN DEZE AAN DE AFNEMER IN REKENING GEBRACHT. DE AFNEMER IS GEHOUDEN DEZE KOSTEN BINNEN DE DAARVOOR GENOEMDE TERMIJN TE VOLDOEN, TENZIJ DONGEMOND ELEKTRONICA ANDERS AANGEEFT. IN GEVAL VAN LIQUIDATIE, VAN (AANVRAGE VAN) SURSÉANCE VAN BETALING OF FAILLISSEMENT, VAN BESLAGLEGGING – INDIEN EN VOOR ZOVER HET BESLAG NIET BINNEN DRIE MAANDEN IS OPGEHEVEN – TEN LASTE VAN DE AFNEMER, VAN SCHULDSANERING OF EEN ANDERE OMSTANDIGHEID WAARDOOR DE AFNEMER NIET LANGER VRIJELIJK OVER ZIJN VERMOGEN KAN BESCHIKKEN, STAAT HET DONGEMOND ELEKTRONICA VRIJ OM DE OVEREENKOMST TERSTOND EN MET DIRECTE INGANG OP TE ZEGGEN DAN WEL DE ORDER OF OVEREENKOMST TE ANNULEREN, ZONDER ENIGE VERPLICHTING ZIJNERZIJDS TOT BETALING VAN ENIGE SCHADEVERGOEDING OF SCHADELOOSSTELLING. DE VORDERINGEN VAN DONGEMOND ELEKTRONICA OP DE AFNEMER ZIJN IN DAT GEVAL ONMIDDELLIJK OPEISBAAR. INDIEN DE AFNEMER EEN GEPLAATSTE ORDER GEHEEL OF GEDEELTELIJK ANNULEERT, DAN ZULLEN DE DAARVOOR BESTELDE OF GEREEDGEMAAKTE ZAKEN, VERMEERDERT MET DE EVENTUELE AAN –, AFVOER – EN AFLEVERINGSKOSTEN DAARVAN EN DE VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST GERESERVEERDE ARBEIDSTIJD, INTEGRAAL AAN DE AFNEMER IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

14. VRIJWAARDING; DE AFNEMER VRIJWAART DONGEMOND ELEKTRONICA VOOR EVENTUELE AANSPRAKEN VAN DERDEN, DIE IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST SCHADE LIJDEN EN WAARVAN DE OORZAAK AAN ANDERE DAN AAN DONGEMOND ELEKTRONICA TOEREKENBAAR IS. INDIEN DONGEMOND ELEKTRONICA UIT DIEN HOOFDE DOOR DERDEN MOCHT WORDEN AANGESPROKEN, DAN IS DE AFNEMER GEHOUDEN DONGEMOND ELEKTRONICA ZOWEL BUITEN ALS IN RECHTE BIJ TE STAAN EN ONVERWIJLD AL HETGEEN TE DOEN DAT VAN HEM IN DAT GEVAL VERWACHT MAG WORDEN. MOCHT DE AFNEMER IN GEBREKE BLIJVEN IN HET NEMEN VAN ADEQUATE MAATREGELEN, DAN IS DONGEMOND ELEKTRONICA, ZONDER INGEBREKESTELLING, GERECHTIGD ZELF DAARTOE OVER TE GAAN. ALLE KOSTEN EN SCHADE AAN DE ZIJDE VAN DONGEMOND ELEKTRONICA EN DERDEN DAARDOOR ONTSTAAN, KOMEN INTEGRAAL VOOR REKENING EN RISICO VAN DE AFNEMER.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM; DONGEMOND ELEKTRONICA BEHOUDT ZICH DE RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN VOOR DIE HEM TOEKOMEN OP GROND VAN DE AUTEURSWET EN ANDERE INTELLECTUELE WET – EN REGELGEVING. DONGEMOND ELEKTRONICA HEEFT HET RECHT DE DOOR DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST AAN ZIJN ZIJDE TOEGENOMEN KENNIS OOK VOOR ANDERE DOELEINDEN TE GEBRUIKEN, VOORZOVER HIERBIJ GEEN STRIKT VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN DE AFNEMER TER KENNIS VAN DERDEN WORDT GEBRACHT. TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, BEHOUDT OPDRACHTNEMER DE AUTEURSRECHTEN EN ALLE RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EIGENDOM OP DE DOOR HEM GEDANE AANBIEDINGEN, VERSTREKTE ONTWERPEN, AFBEELDINGEN, TEKENINGEN, (PROEF)MODELLEN, PROGRAMMATUUR ENZ. DE RECHTEN OP DE IN LID 1 GENOEMDE GEGEVENS BLIJVEN EIGENDOM VAN OPDRACHTNEMER ONGEACHT OF AAN OPDRACHTGEVER VOOR DE VERVAARDIGING ERVAN KOSTEN IN REKENING ZIJN GEBRACHT. DEZE GEGEVENS MOGEN ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN OPDRACHTNEMER NIET GEKOPIEERD, GEBRUIKT OF AAN DERDEN GETOOND WORDEN. BIJ OVERTREDING VAN DEZE BEPALING IS OPDRACHTGEVER AAN OPDRACHTNEMER EEN BOETE VERSCHULDIGD VAN EURO 25.000. DEZE BOETE KAN NAAST SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE WET WORDEN GEVORDERD. OPDRACHTGEVER MOET DE AAN HEM VERSTREKTE GEGEVENS OP EERSTE VERZOEK BINNEN DE DOOR OPDRACHTNEMER GESTELDE TERMIJN RETOURNEREN. BIJ OVERTREDING VAN DEZE BEPALING IS OPDRACHTGEVER AAN OPDRACHTNEMER EEN BOETE VERSCHULDIGD VAN EURO 1.000 PER DAG. DEZE BOETE KAN NAAST SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN DE WET WORDEN GEVORDERD.

16. ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN; DE AFNEMER KAN GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN ADVIEZEN EN INFORMATIE DIE HIJ VAN DONGEMOND ELEKTRONICA KRIJGT ALS DEZE GEEN DIRECTE BETREKKING HEBBEN OP DE OPDRACHT. DE AFNEMER IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE DOOR OF NAMENS HEM GEMAAKTE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN EN VOOR DE FUNCTIONELE GESCHIKTHEID VAN DOOR OF NAMENS HEM VOORGESCHREVEN MATERIALEN. DE AFNEMER VRIJWAART DONGEMOND ELEKTRONICA VOOR ELKE AANSPRAAK VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DOOR OF NAMENS DE AFNEMER VERSTREKTE TEKENINGEN, BEREKENINGEN, MONSTERS, MODELLEN EN DERGELIJKE. DE AFNEMER MAG DE MATERIALEN DIE DONGEMOND ELEKTRONICA WIL GEBRUIKEN VÓÓRDAT DEZE VERWERKT WORDEN VOOR EIGEN REKENING (LATEN) ONDERZOEKEN. ALS DONGEMOND ELEKTRONICA HIERDOOR SCHADE LIJDT, KOMT DEZE VOOR REKENING VAN DE AFNEMER.

17. BEVOEGDE RECHTER. TOT KENNISNEMING VAN ALLE GESCHILLEN TUSSEN DONGEMOND ELEKTRONICA EN DE AFNEMER OMTRENT LEVERINGEN EN BETALINGEN IS BIJ UITSLUITING BEVOEGD DE TE BREDA BEVOEGDE RECHTER. VAN TOEPASSING IS STEEDS DE LAATST GEDEPONEERDE VERSIE C.Q. DE VERSIE ZOALS DIE GOLD TEN TIJDE VAN HET TOTSTANDKOMEN VAN DE RECHTSBETREKKING MET DONGEMOND ELEKTRONICA. DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS STEEDS BEPALEND VOOR DE UITLEG DAARVAN